dinsdag 26 december 2017

'Doutzen yn swier waar' komt letter út...

Berjocht fan de útjouwer: fanwege it feit dat in oare skriuwer, dy't syn manuskript earder ynlevere en  dy't in roman skreaun hat oer it selde tema, wurd 'Doutzen yn swier waar'  letter (2019) útbrocht. Der wurde alle jierren trije boeken útjûn en twa mei it selde tema wie wat te folle fan it goede. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten