woensdag 12 oktober 2011

Foto Tresoar

18 july 2011 kaam in fotografe om in foto fan my te meitsjen en dat hie nochal wat fuotten yn 'e ierde, mar it kaam klear. Op 16 septimber

2011 wie it resultaat foar it earst te sjen, want doe hong er mank oare skriuwersportretten yn Tresoar op 'e jûn fan it Fryske Boek.

donderdag 11 augustus 2011

Tsjinstferliening ANNO 2011( troch minsken dy't net sa taalbewust binne ek wol service neamd...

27 july: Nei 15 jier trouwe tsjinst sûnder ien misse slach hâldt ús waskmasine dêrmei op. Wy kinne dêr begryp foar opbringe, 15 jier is op't lêst net neat.
Waskmasinebedriuw opbelle: 'Nee, reperaasjes dogge wy net mear, mar wy kinne jo wol in nûmer jaan fan in bedriuw dy't dat wol docht.' No,fuort dan mar.
Folgjende bedriuw: 'Ja, dat kin wol, mar wy reparearje allinnich op tiisdei, dat wurdt dan tiisdei 2 augustus.' Hast in wike sûnder, lokkich dat de dochter wat wask oernimt en ek de buorlju binne reewillich om in waskje foar ús te draaien.
Tiisdei 2 augustus: Monteur besjocht de saak: 'ik sjoch it al, nije koalboarstels, mar dy ha 'k net by my, moatte besteld wurde.''Oh, en wannear komme se der dan yn..?'
'No wy reparearje allinnich op tiisdei, dus dat wurdt dan 9 augustus, mar dan komt de baas sels, want dan bin ik mei fakânsje.' Eefkes slokke, super, wer in wike sûnder.
9 augustus: Al wa't komt gjin monteur. Belje: 'Ja, ik kom krekt werom fan fakânsje, dy dingen binne leau'k al besteld, mar ik wit net at se wol oankaam binne. Ik belje werom.' De hiele dei: gjin monteur en der wurdt ek net werom belle. Ferskate kearen sels belje, tillefoan wurdt net opnommen. Bloed feroaret stadich yn sûpe, ik spring yn 'e auto en dêrhinne, 8 km. fierderop. Frommeske efter de toanbank:'Hy is der net, mar ik sil him belje.'Eefkes letter: 'De bestelling is wol binnenkommen en de baas komt fan'e middei noch.' Héhé. It kin wol snel, want as ik thúskom is de baas al west en soe no it probleem oplost wêze, ware het niet dat de ferkearde koalboarstels besteld binne, passe dus net.Wer slokke en besykje wat wurden binnendoar te hâlden dy't net geskikt binne foar publikaasje. Mar de man is úterst kûlant, want hy seit ta dat er fuortdaliks nije koalboarstels bestelle sil en dy der by wize fan útsûndering op tongersdei 11 augustus yn sette.
11 augustus: Al wa't komt, gjin monteur en der wurdt ek net belle hoe en wat. Om't wy ek beide de doar útmoatte dan mar in briefke op 'e foardoar en de kaai by buorfrou efterlitte. By it werom kommen is der neat feroare. Om 4 oere dan sels mar wer belje. Steam komt út de noastergatten. Ferrassing: de tillefoan wurdt opnommen. 'Ja, ik haw no de goede koalboarstels, ik kom tsjin seizen en dan set ik se dêr even yn.' As wy oan it waarme miel sitte en it Fryske sjoernaal al hast foarby is komme lang om let de nije ûnderdieltsjes yn ús masine. Om kertier foar sânen draait er de earste lading sokken. 15 dagen hat er stilstien, hooplik kin er no wer 15 jier foarút.

Neiskrift: In dei as wat letter leit der al rekken op 'e matte. Dat kin dus wol snel! Skrik net: 108 euro's foar it ynsetten fan ien ûnderdieltsje. Wy hienen dêr hast in twaddehâns waskmasine foar keapje kinnen. Ik leau dat ik mar 15 dagen wachtsje mei beteljen...

zondag 31 juli 2011

In nij aventoer

Dizze dagen bin ik begûn mei it op priemmen setten fan in nije roman. Sa as altyd moat der wer hiel wat 'research' dien wurde, om marris in geef Fryske wurd te brûken. En dat fret tiid, net te min. En dat wylst it fansels net iens wis is at it manuskript ea útjûn wurde sil, want it wiist tsjintwurdich net al te bêst mei de Fryske skriuwerij. Subsydzjes dêr't op besunige wurdt, jeugd dy't gjin tiid mear hat om te lêzen, omdat hja oanienwei nei it skermke fan de 'smarttillefoan' sitte te stoareagjen, de sutelaksje dy't nei gichem is (kinne wy dy net op 'e nij opstarte, skeeld sa 20% omset)
As ik dat allegearre sa yn my omgean lit, tink ik wolris: ik kin miskien better in folkstúntsje oantuge, faaks kin 'k my dêr nuttiger meitsje...
Mar, ienkear dwaande, binne sokke tinzen ek al gau wer út it 'systeem'. Want sis no sels, der is dochs gjin moaier wurk as skriuwen, jo ynlibje yn in personaazje, jo fantasij rom baan jaan...
Nee, dan moatte de reade biten en de sipels noch mar eefkes wachtsje...

woensdag 22 juni 2011

 
Posted by Picasa
Dit is net in resinte foto, mar ik bin net folle feroare, dus sis mar gelyk.

dinsdag 14 juni 2011

Skriuwersarke

Yn de perioade juny - july 2008 wenne ik 6 wiken lang yn 'e Skriuwersarke fan Rink van der Velde yn de petgatten op 'e Veenhoop. Ik koe dêr moai 'ongestoord' wurkje en it wie in tige produktive perioade. Mei in soad nocht tink ik oan dy tiid werom en ik hoopje dat ik letter nochris de kâns krij om op dit unike plakje ta te hâlden.

Rink van der Velde Jier

Yn 2010 wûn ik de twadde priis yn de fjildferhalenwedstriid.

dinsdag 10 mei 2011

K-rûte

Utstjoering  K-rûte op Omrop Fryslân.

Hjoed 4 maaie waarden de opnamen útstjoerd dy't Annet Huisman hjir op freed 29 april makke hie.
Wy der fansels plat foar, om 17.40 en 18.40 myn earste TV optreden besjoen. Wy hienen de pech dat it hjoed deadebetinking wie, want no ferfoel de útstjoering om 19.40, en dat wylst ik in soad minsken ferteld hie dat it om 19.40 wêze soe. Bale! Om 20.40 mar ris wer sjen, miskien is it dan wer goed.
De útstjoering sels foel net ôf, goed filme en kreas monteare. Annet is in fakfrou! De wurdearing fan myn boek kaam gemiddeld op in acht út en dat is bêst genôch.

Sjoch fideofilm op www.vimeo.com Sykje nei Rommert

maandag 9 mei 2011

Bijschrift toevoegen
                               Myn trije romans oant no ta: Brekpunt- Frij as de wyn- Reboelje yn Kollumerlân

woensdag 27 april 2011

Informaasje oer de skriuwer

Rommert Tjeerdsma ( Hallum 1943) hat al betiid in soad nocht oan alles wat mei boeken en lêzen te krijen hat. It feit dat jo troch it lêzen fan letters bylden oproppe en dêrtroch yn in oare wurklikheid en in oare wrâld ferkeare kinne, hat him altyd, oant de dei fan hjoed, fassinearre. Troud mei de dichteres Jelly Keekstra lei er him earst nei syn wurksum libben as postamtner foar in grut part op it skriuwen ta.

Yn 1990 ferskynden de earste ferhalen en gedichten yn de Fleanende Krie, it blêd fan de Fryske boekenklub KFFB. Yn 2003 skreau er in skoftke koarte ferhalen foar it Friesch Dagblad. Letter folge de fêste rubryk Kafee Rom Sicht dy’t oant de dei fan hjoed te lêzen is yn it blêd fan de Jong Fryske Mienskip: Lyts Frisia.

Yn 2006 ferskynt by de KFFB syn debútroman Brekpunt,  in jier út it libben fan in jonge frou yn 1947. Jikke Wynia, hikke en tein yn ’e Dokkumer wâlden, strykt mei man  en bern del yn in suterich wentsje oan ’e feart op ’e klaai. Hja dreamt fan in moaier hûs, in better libben en… in oaren man.

Yn 2009 komt Frij as de wyn út, mei as tema de grutte tsjinstellingen tusken earm en ryk yn it Fryslân fan 1847. Twa froulju mei in folslein ferskillende eftergrûn stribje beide op harren eigen wize nei wat mear frijheid. Se besykje de libbenswei dy’t foar harren útstippele is te ferlitten en út eigen fearren te fleanen.

2010 is it jier fan útjefte fan de tredde roman: Reboelje yn Kollumerlân. It ferhaal spilet yn it lêste part fan de 18 tjinde ieu. Eabele Keuning, in earme skuonmakker út de Fryske wâlden slút him oan by de Patriotten en wurdt dêrtroch in man fan kwizekwânsje yn de Bataafske Republyk. Syn grutte tsjinstanner is Jan Binnes, de oanfierder fan de Oranje partij. Yn ’e opstân dy’t bekend wurden is as it Kollumer Oproer komt it ta in dramatyske konfrontaasje tusken beide manlju.