zaterdag 21 mei 2022

Nije histoaryske roman 'De kniper op 'e skine' komt yn maaie 2023 út, is de bedoeling. Wylst in nije roman op priemmen setten, dêr't de titel noch net fan bekend is.