donderdag 21 januari 2016

Ljouwert 16 jannewaris 2016. Op de jiergearkomste fan de KFFB wurdt bekend makke dat myn 7e roman 'De foet by de kûle' yn maaie 2016 útjûn wurde sil. Dat is fansels wol in blomke wurdich.
Mei 2 bestjoersleden fan de útjouwster en kollegaskriuwster Nelly Jongsma-de Jong.