zaterdag 2 mei 2020

Nij manuskript

Earste ferzje klear, even rypje litte en dan oan it wer skriuwen en redigearjen.

zondag 7 april 2019

Fraachpetear mei Sietse de Vries oer 'Doutzen yn swier waar' op 2 april  2019. Foto is fan Jan Spoelstra. Ferskynd yn de Ljouwerter Krante fan freed 6 april.

vrijdag 22 februari 2019

Doutzen yn swier waar, it tredde diel fan de DOUTZEN triology is útkommen. Dit wie myn 8ste roman en y.f.m. de kommende ferhuzing dogge wy it de kommende tiid kalm oan.maandag 16 juli 2018

'De kniper op 'e skine' 

It manuskript is ynlevere by de útjouwster en no mar wer ôfwachtsje.
As it goedkard wurdt sil dit myn 9e roman wurde.

woensdag 6 juni 2018

'DE KNIPER OP 'E SKINE'

It manuskript is yn 1ste ferzje klear en bestiet út 35 haadstikken.
De kommende tiid der noch in mannich kearen trochhinne, skrasse en werskriuwe.
It begjin is der!

dinsdag 26 december 2017

'Doutzen yn swier waar' komt letter út...

Berjocht fan de útjouwer: fanwege it feit dat in oare skriuwer, dy't syn manuskript earder ynlevere en  dy't in roman skreaun hat oer it selde tema, wurd 'Doutzen yn swier waar'  letter (2019) útbrocht. Der wurde alle jierren trije boeken útjûn en twa mei it selde tema wie wat te folle fan it goede.