woensdag 22 juni 2011

 
Posted by Picasa
Dit is net in resinte foto, mar ik bin net folle feroare, dus sis mar gelyk.

dinsdag 14 juni 2011

Skriuwersarke

Yn de perioade juny - july 2008 wenne ik 6 wiken lang yn 'e Skriuwersarke fan Rink van der Velde yn de petgatten op 'e Veenhoop. Ik koe dêr moai 'ongestoord' wurkje en it wie in tige produktive perioade. Mei in soad nocht tink ik oan dy tiid werom en ik hoopje dat ik letter nochris de kâns krij om op dit unike plakje ta te hâlden.

Rink van der Velde Jier

Yn 2010 wûn ik de twadde priis yn de fjildferhalenwedstriid.