woensdag 9 september 2015

DOUTZEN UNDER FJOER

Hjoed, 08-09-2015 kaam myn 6e roman út. 'Doutzen ûnder fjoer.'
Dit ferhaal is in ferfolch op:

'Om Doutzen,' mar kin ek apart lêzen wurde.
Utjouwster Mynke de Groot rikte tagelyk mei Corrie Rozendal it earste
eksemplaar út oan de skriuwer. Ek oarehelte Jelly & dochter AljaTine wienen
by dit feestlik barren oanwêzich.  Meilêster Jikke Olivier wie ek fan de partij.

dinsdag 19 mei 2015

Op 'e nij troch it manuskript fan 'Doutzen ûnder fjoer'. Korrektor Seppy hie de tekst oanpast oan de nije stavering sa't dy troch it provinsjebestoer op 1 jannewaris ynfierd is. Dat levere hiel wat ekstra wurk op en hie om my ek net hoecht. Mar it moast der ek net om oergean, dat der mar even plat foar. It manuskript leit no by de 2e korrektor, nei alle gedachten moat ik der skielk nochris troch. Dêrnei kin it nei de 'opmaak' en kin ik wylst neitinke oer de omslach. It is de bedoeling dat de roman yn septimber 2015 út komt. Sin oan!

Wylst steane de earste 8000 wurden fan de folgjende roman, dêr't ik noch net in goede titel fan betocht haw, al wer yn it bestân. Wy piele mar stil wat troch.

vrijdag 27 maart 2015

Nije roman 'DOUTZEN UNDER FJOER' komt yn septimber 2015 út!

Hjoed 27 maart belle myn útjouwster dat myn 6e roman 'Doutzen ûnder fjoer' goedkard is en  nei alle gedachten yn septimber 2015 út komt. It is in ferfolch  op 'Om Doutzen' mar kin fansels ek apart lêzen wurde.