zaterdag 1 februari 2014

25 febrewaris 2014, de dei dat myn fiifde roman 'FERLIEZERS' útkomt!

Middeis om 14.00 oere komme twa bestjoersleden fan útjouwer KFFB, Pytsje de Graaf en Corry Rozendal, by ús thús om it earste eks. fan it nije boek oan te bieden. It is in bytsje feest en dat betsjut lokwinsken, kofje mei gebak en foto's meitsje. It boek is kreas ynbûn en sjocht der, sa as altyd by dizze útjouwer, tige fersoarge út. Ik bin der wiis mei!


Boppesteande foto's jouwe ek in ympresje fan de jiergearkomste fan de KFFB, dêr't it útjefteplan foar 2014 bekend makke waard. Fanwege it 80 jierrich bestean waard der dit jier ek in ferhalewedstriid holden. Hjir foel ik mei myn ferhaal 'Moarmerje' ek yn de prizen.