zondag 7 april 2019

Fraachpetear mei Sietse de Vries oer 'Doutzen yn swier waar' op 2 april  2019. Foto is fan Jan Spoelstra. Ferskynd yn de Ljouwerter Krante fan freed 6 april.

vrijdag 22 februari 2019

Doutzen yn swier waar, it tredde diel fan de DOUTZEN triology is útkommen. Dit wie myn 8ste roman en y.f.m. de kommende ferhuzing dogge wy it de kommende tiid kalm oan.