vrijdag 15 februari 2013


29 jannewaris 2013. Minsken fan de útjouwerij komme by ús thús om it earste eksemplaar fan 'Om Doutzen oan te bieden. Pakesizzer Hendrik sjocht dêr fan op!
'Om Doutzen' ynbûn, 212 siden, priis16.- euro. Te keap by de bettere boekhannel en by de skriuwer sels: www.tjeerdsma6@gmail.com