woensdag 9 september 2015

DOUTZEN UNDER FJOER

Hjoed, 08-09-2015 kaam myn 6e roman út. 'Doutzen ûnder fjoer.'
Dit ferhaal is in ferfolch op:

'Om Doutzen,' mar kin ek apart lêzen wurde.
Utjouwster Mynke de Groot rikte tagelyk mei Corrie Rozendal it earste
eksemplaar út oan de skriuwer. Ek oarehelte Jelly & dochter AljaTine wienen
by dit feestlik barren oanwêzich.  Meilêster Jikke Olivier wie ek fan de partij.