maandag 31 juli 2017

Doutzen yn swier waar

De útjouwster hat it nije manuskript goedkard en de roman sil yn 2018 útjûn wurde. Dat wurdt dan de achste. Geweldich!