maandag 13 augustus 2012

                                                                 5 septimber  2012

De datum dat de earste ôflevering fan it fúljeton yn it 'Nieuwsblad N.O. Friesland' (Dokkumer en Kollumer Krante) ferskine sil. Myn lêste roman 'Reboelje yn Kollumerlân' yn parten dus. Bin benijd hoefolle ôfleveringen nedich binne om it hiele ferhaal te fertellen.