zondag 7 april 2019

Fraachpetear mei Sietse de Vries oer 'Doutzen yn swier waar' op 2 april  2019. Foto is fan Jan Spoelstra. Ferskynd yn de Ljouwerter Krante fan freed 6 april.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten