dinsdag 14 juni 2011

Skriuwersarke

Yn de perioade juny - july 2008 wenne ik 6 wiken lang yn 'e Skriuwersarke fan Rink van der Velde yn de petgatten op 'e Veenhoop. Ik koe dêr moai 'ongestoord' wurkje en it wie in tige produktive perioade. Mei in soad nocht tink ik oan dy tiid werom en ik hoopje dat ik letter nochris de kâns krij om op dit unike plakje ta te hâlden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten