zondag 18 juni 2023

'DE KNIPER OP 'e SKINE' is de nijste histoaryske roman dy't op 16 juny 2023 útkommen is. By de presintaasje troch Martsje de Jong wie ek kollegaskriuwer Anders Rozendal oanwêzich. It is in ferhaal dat yn de earste helte fan de 19e ieu spilet. De jonge Wytze Waringa wurdt skoalmaster yn 'e wâlden en besiket tagelyk as skriuwer namme te meitsjen. It libben laket him ta as er ek noch de leafde fynt. As hommels tsjustere wolken boppe syn bestean ferskine en it liket oft de hiele wrâld him tsjin him keart, nimt er in ûnomkearber beslút...
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten