vrijdag 8 september 2017

Nije roman

 In Nij Aventoer
It begjin fan 'e nije roman ( ik hâld de titel noch even ûnder de pet) is der. Seis haadstikken, yn earste ferzje, binne klear en oan it sânde wurdt op dit stuit wurke. It ferhaal, dat yn 'e santiger jierren fan de foarige ieu spilet, rint al lekker. En ik hoopje dat soks sa bliuwt.  

2 opmerkingen: