zaterdag 8 april 2017

4 april 2017

Hjoed haw ik it manuskript fan myn nije roman nei de útjouwer stjoerd. As it goedkard wurdt sil it myn 8ste boek wurde. Ik haw der in jier oan wurke en mei tank oan myn kundige meilêzeres is it nei myn betinken in goed ferhaal wurden. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten