maandag 16 juli 2018

'De kniper op 'e skine' 

It manuskript is ynlevere by de útjouwster en no mar wer ôfwachtsje.
As it goedkard wurdt sil dit myn 9e roman wurde.