donderdag 12 april 2012

OmDoutzen

Myn nije roaman mei as titel 'Om Doutzen' is klear en komt nei alle gedachten út yn febrewaris 2013.

De roman spilet om 1935 hinne en is it ferhaal fan de leafde tusken twa jonge minsken mei as eftergrûn de earmoede fan de tritiger jierren en de opkomst fan it nasjonaalsoasjalisme.

2 opmerkingen:

  1. Ris sjen of't myn reaksjes wol op dyn bloch wolle. Ik fyn it geweldich en bin der grutsk op dat dit boek op 'e kffb-list komt. Hast der wolris oer yn sitten en der in hûdfol wurk foar fersetten, mar it is klear. As it skylk sa fier is, kriget it in eareplakje yn myn kast.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik bin hiel benijd, Rommert. Noch hast in jier wachtsje, dat duorret noch in hiele tiid. Dus nei dyn romans dy't yn de 19de en 18de ieu spilen no werom nei de 20ste ieu en de tiid dy'st út de ferhalen fan heit en mem goed kinst. As historikus fyn ik it nijsgjirrich om te sjen hoesto skiednis en fiksje yn dyn romans wist te kombinearen ta in moai gehiel.

    BeantwoordenVerwijderen