maandag 16 juli 2018

'De kniper op 'e skine' 

It manuskript is ynlevere by de útjouwster en no mar wer ôfwachtsje.
As it goedkard wurdt sil dit myn 9e roman wurde.

woensdag 6 juni 2018

'DE KNIPER OP 'E SKINE'

It manuskript is yn 1ste ferzje klear en bestiet út 35 haadstikken.
De kommende tiid der noch in mannich kearen trochhinne, skrasse en werskriuwe.
It begjin is der!